www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

image1CEP has on 29th of November participated at a first Periodic review meeting of IECEU project, where Consortium members analyzed and debated the success and achievements of the project so far with external experts of the Research Executive Agency.

Project is currently in its 18th month, out of 33, and certain achievements have been reached so far. IECEU project addresses Conflict prevention and peace building: Enhancing the civilian conflict prevention and peace building capabilities of the EU.

The three main goals of the project are:
• Analysing and assessing the current situation of on-going and past missions and operations: to identify effectiveness of EU external actions and the impact in different levels areas
• Learning from lessons provided by these missions and assessing the different options
• Providing new solutions, approaches and recommendations for EU to guarantee long-term stability

Meeting in Brussels begun with Project officer explaining the objectives of the meeting itself, and was followed by a brief on the overall status of the project by Kirsi Hyttinen, who represents Laurea, University of Applied Sciences in the Consortium. Meeting was then followed by a presentation made by Ivana Boštjančič Pulko, representing Centre for European Perspectives, who briefed those present on the communication and dissemination achievements and plans for the future. Consortium member have been actively participating at various round tables and lectures, presenting the findings from the project, while there are also plans for publishing articles and participating at different conferences.

Working package leaders and task representatives, namely Maria Mekri, Safer Globe, Blaž Grilj, Univerity of Ljubljana, Thomas Mandrup, Royal Danish Defence College, Jyrki Ruohomaki, CMC Finland, Kieran Doyle, Maynooth University, Arnold Kammel, AIES and Elisa Norvanto, FINCENT each presented the work carried out within their work package, especially the findings so far and the progress achieved.

After a break, work package 5 and 6 leaders, Markko Kallonen, Laurea and Mascia Toussaint from Enquirya, presented the preliminary findings and progress achieved of their work packages. Work package 5, which is still ongoing, has developed a New media based Learning Application (NMLA), a platform that will provide the best practices and lessons learned fast with open data access for the broad audience, and at the same time testing the New Media technologies and game environments in conflict prevention. NMLA already went through a testing phase and has shown as user-friendly. Best practices and lessons learned so far have also been incorporated into NMLA and will further continue to be incorporated during the project. Within the work package 6, which is still ongoing, potentials for pooling and sharing of EU capabilities have been analyzed. Presentation were again followed by comments and questions by external experts.

The project so far is developing according to the plan and the quality of the research is good. All milestones have been reached, even if deliverables were accomplished with slight delays.Srečanje ob prvem rednem pregledu


CEP je 29. novembra sodeloval na srečanju ob drugem tehničnem pregledu projekta IECEU, kjer so člani konzorcija, skupaj z zunanjimi strokovnjaki Agencije za raziskave, analizirali in razpravljali o uspehu ter dosežkih projekta.

Projekt se trenutno nahaja v 18. mesecu, od 33 in nekateri cilji so že bili doseženi. IECEU - Improving the Effectiveness of Capabilities in EU Conflict Prevention – Izboljšanje učinkovitosti EU zmogljivosti na področju preprečevanja konfliktov, je projekt Evropske unije, katerega cilj je okrepiti zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov. Projekt z uporabo različnih metodologij, od analize primarnih in sekundarnih virov, do intervjujev ter analiz najboljših praks in izkušenj s terena, analizira uspešnost EU misij. Namen je izboljšanje civilnih zmogljivosti na področju preprečevanja konfliktov ter ohranjanja miru; analiza vseh praks, ki obstajajo; učenje na storjenih napakah ter iskanje rešitev in inovativnih pristopov za izboljšanje stanja. Glavni cilji projekta vključujejo analizo trenutnega stanja na EU misijah in operacij ter priprava priporočil za inovativne rešitve in pristope za zagotovitev dolgoročne stabilnosti s preprečevanjem konfliktov in izgradnje miru.

Srečanje v Bruslju se je pričelo z obrazložitvijo s strani projektne vodje, kaj je namen ter cilji srečanja. Sledil je kratek prikaz stanja projekta s strani Kirsi Hyttinen, ki v konzoricju predstavlja Laurea, University of Applied Sciences. Sledila je predstavitev s strani Ivane Boštjančič Pulko, ki predstavlja CEP. Prisotnim je poročala o dosežkih na področju komuniciranja ter širjenja ideje projekta ter načrtih za prihodnje dejavnosti. Član konzorcija tako aktivno sodelujejo na različnih okroglih mizah ter predavanjih, hkrati pa obstajajo načrti za objavo člankov in sodelovanje na različnih konferencah.

Nadalje so svoje delo znotraj projekta predstavili vodje delovnih sklopov in sicer Maria Mekri, Safer Globe, Blaž Grilj, University of Ljubljana, Thomas Mandrup, Royal Danish Defence College, Jyrki Ruohomaki, CMC Finland, Kieran Doyle, Maynooth University, Arnold Kammel, AIES and Elisa Norvanto, FINCENT. Vsak med njimi je predstavil opravljeno delo v svojem delovnem sklopu, zlasti ugotovitve doslej in dosežen napredek.

Po premoru, so svoje delo predstavili še vodje delovnih sklopov 5 in 6, Markko Kallonen, Laurea in Mascia Toussaint, Enquirya, ki so predstavili predhodne ugotovitve in dosežen napredek. Delovni paket 5, ki je še vedno v teku, je razvil novo medijsko učno platformo aplikacijo, ki bo zagotavljala hitro širjenje najboljših praks in izkušenj, ki se pokažejo skozi projekt. Platforma je že prešla fazo testiranja in se je pokazala kot uporabniku prijazna. V okviru delovnega sklopa 6, ki je še vedno v teku, so bili analizirani potenciali za združevanje in souporabo zmogljivosti EU. Predstavitvam so sledili komentarji in vprašanja zunanjih strokovnjakov.

Projekt se razvija skladno z načrti, kakovost projekta pa je ocenjena kot dobra. Prav tako so bili doseženi vsi mejniki, nekateri z manjšo zamudo.

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me