www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

MRSS znak manjsiMontenegro launched negotiations with the EU in June 2012. So far, screening process has been completed in all thirty-three negotiation chapters. Negotiations have been opened in sixteen chapters (4 – Free Movement of Capital, 5 – Public Procurement, 6 – Company Law, 7 – Intellectual Property Law, 10 – Information Society and Media, 18 – Statistics, 20 – Enterprise and Industrial Policy, 23 – Judiciary and Fundamental Rights, 24 – Justice, Freedom and Security, 25 – Science and Research, 26 – Education and Culture, 28 – Consumer and Health Protection, 29 – Customs Union, 31 – Foreign, Security and Defence Policy, 32 – Financial Control and 33 – Financial and budgetary provisions), out of which two chapters (25 – Science and Research and 26 – Education and Culture) are provisionally closed.

For the purpose of preparations for negotiations, the Government of Montenegro established the Working Group for the Chapter 22 – Regional Policy and Coordination of Structural Instruments. Process of preparation for negotiations on the Chapter 22 has been so far supported by the expertise provided within bilateral developmental cooperation with the Republic of Slovenia, UNDP regional advisors under EU Integration Facility/Capacity Development Programme and SIGMA.

 Bilateralno razvojno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno goro
Črna gora je pričela s pogajanji v EU, junija 2012. Doslej je bil pregledni postopek zaključen za vseh triintrideset pogajalskih poglavij. Pogajanja so bila odprta v šestnajstih poglavjih (4 – prost pretok kapitala, 5 – javna naročila, 6 – pravo družb, 7 – pravo intelektualne lastnine, 10 – informacijska družba in mediji, 18 – statistika, 20 – podjetniška in industrijska politika, 23 – pravosodje in temeljne pravice, 24 – pravosodje, svoboda in varnost, 25 – znanost in raziskave, 26 – izobraževanje in kultura, 28 – zdravje in varstvo potrošnikov, 29 – carinska unija, 31 – zunanja, varnostna in obrambna politika, 32 – finančni nadzor in 33 – finančne in proračunske določbe), od katerih sta dve poglavji (25 in 26) začasno zaprti.

 


Za priprave na pogajanja, je vlada Črne gore ustanovila delovno skupino za poglavje 22 – Regionalna politika in usklajevanje strukturnih instrumentov. Postopek priprave za pogajanja o poglavju 22 je bil podprt s strokovnim znanjem, zagotovljenim v okviru bilateralnega razvojnega sodelovanja z Republiko Slovenijo, regionalnimi svetovalci UNDP in SIGMA.

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me