www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

logo ROSE“Readiness Of Slovenian E-Invoicing” (ROSE), a Connecting European Facility Action, co-financed by the European Union and implemented by the Public Payments Administration of the Republic of Slovenia, Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, ZZI d.o.o., Mojdenar IT d.o.o. and Centre for European Perspective, is entering the analytical and conceptual solutions phase, throughout which the partners will continue to raise awareness and promote exchange of e-Invoices in the EU. They discussed the achievements so far and future goals at the second Steering Board Meeting hosted by the Centre for European Perspective on 27 July 2017.

The key objective of the consortium that is addressing the European Directive on electronic invoicing in public procurement (2014/55/EU), is to set up supporting technical environment that will allow them to upgrade the existing system of e-Invoicing for the budget users and to establish a system for the contracting entities (i.e. public service providers other than budget users). Both systems will enable the contracting authorities and contracting entities to receive and accept e-Invoices in accordance with the European standards on e-Invoicing.

e-Invoice recipients' entity database, that will be set up by the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, is following the decision of the European Directive according to which the ability to use the e-Invoicing system is also required from public service providers other than budget users. Among those we most often find local utility and other public services companies. The consortium will to a large extent focus on trainings that will help them understand the standardization of the e-Invoicing in the EU and in Slovenia. EU Member States and the European Commission introduced the new European standard mainly due to the diversity of the e-Invoices formats, used in various EU countries. Such diversity leads to unnecessary complexity and high costs for economic operators and public entities and prevents electronic invoices to flow seamlessly across the EU which limits effectiveness of the Digital Single Market.

Solutions developed through the ROSE project, will include nationally-specific e-Invoicing standard eSlog 2.0 in compliance with European standards, a platform for transposition and receipt of e-Invoices sent in one of the European standards, e-Invoices recipients' e database and upgraded single entry and exit points for exchange of e-Invoices at the Public Payments Administration.

National conference, devoted to better understanding of public service providers concerning receipt of e-invoices and presentation of accomplishments of the ROSE project will be organized on 25 September 2017 in Ljubljana.

IMG 20170727 130103 Easy Resize.jpg


Projekt ROSE z novimi rešitvami za Slovenijo in Evropsko unijo pri izmenjavi e-računov pri javnem naročanju

Projekt “Readiness Of Slovenian E-Invoicing” (ROSE), ki ga s finančno podporo Evropske komisije izvajajo Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Gospodarska zbornica Slovenije, ZZI d.o.o., Mojdenar IT d.o.o. ter Center za evropsko prihodnost, tekom poletnih mesecev prehaja v analitično fazo oziroma fazo oblikovanja konceptualnih rešitev ob vzporednih naporih za boljšo ozaveščenosti in promocijo izmenjave e-računov v EU. O dosedanjih in prihodnjih dosežkih je tekla razprava na drugem sestanku usmerjevalnega odbora, ki ga je gostil Center za evropsko prihodnost dne 27. julija 2017.

Ključni namen trenutnih prizadevanj konzorcija, ki s projektom naslavljajo evropsko direktivo o prejemanju elektronskih računov pri javnem naročanju (2014/55/EU), je vzpostaviti podporno tehnološko okolje za nadgradnjo sistema za proračunske porabnike in vzpostavitev sistem za ostale zavezance, vpisane v nastajajoč Register prejemnikov eRačunov, ki bo omogočal prejem in prevzem eRačunov v skladu z evropskimi standardi o eRačunih.

Register prejemnikov eRačunov, ki ga bo vzpostavila Gospodarska zbornica Slovenije, sledi zahtevam evropske direktive, da tudi izvajalci javnih storitev, ki niso proračunski porabniki, v svoje poslovanje uvedejo e-račune. Med tovrstnimi izvajalci so v Sloveniji prisotna predvsem lokalna komunalna podjetja in drugi izvajalci javnih storitev. Prav tem bodo namenjena tudi usposabljanja, ki bodo pripomogla k razumevanju standardizacije e-računov v Evropski uniji in Sloveniji. Države EU in Evropska komisija so namreč evropski standard za e-račune uvedle zaradi raznolikih formatov e-računov, ki se uporabljajo v državah EU. Raznolikost namreč vodi v nepotrebno zapletenost in visoke stroške za gospodarske subjekte in javne institucije in preprečuje, da bi elektronski računi tekoče krožili znotraj EU oziroma omejuje učinkovito delovanje Enotnega digitalnega trga EU.

Tehnična rešitev, ki bo izdelana tekom projekta ROSE, bo zajemala nacionalno specifični standard za elektronske račune eSLOG 2.0, ki bo usklajen z evropskimi standardi, platformo za prevajanje in prejem eRačunov, poslanih v enem od standardov, veljavnih v Evropski uniji, register prejemnikov eRačunov ter nadgradnjo vstopne točke za prejemnike eRačunov pri Upravi RS za javna plačila.

Nacionalna konferenca, namenjena boljši seznanjenosti izvajalcev javnih storitev glede prejemanja e-računov in predstavitvi prvih rezultatov projekta bo organizirana 25. septembra 2017 v Ljubljani.

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me