Print

slo srb eu flag 1The possibility of public to access data in public databases by internet, enabling the reuse of this data and enabling simple insight into the use of public funds are the foundation for ensuring transparent and open functioning of contemporary public administration. Transparency, openness, accountability, connectivity and modernisation are principles, which are followed by the European Single Digital Market with the aim of better quality services for citizens and businesses.

Hence, Slovenia will in the framework of its International Development Assistance fund and support Serbia in its intent to develop e-solution for systematic monitoring of financial flows of public administration. A workshop will take place in Serbia on 26-27 September with representatives of Serbian public administration to develop draft action plan, which will outline the development of the application for monitoring of financial flows of public administration and define cooperation and contribution of individual institutions in the development of the application.


mrss znak manjsiSlovenija v pomoč Srbiji pri povečevanju transparentnosti v delovanju države

Možnost spletnega dostopa javnosti do podatkov iz javnih evidenc, omogočanje ponovne uporabe teh podatkov in omogočanje enostavnega vpogleda v porabo javnih sredstev so temelji za zagotavljanje transparentnega in odprtega delovanja sodobne javne uprave. Transparentnost, odprtost, odgovornost, povezovanje in modernizacija so principi, ki jih zasleduje enotni Evropski digitalni trg s ciljem boljših storitev za državljane in podjetja. Slovenija bo zato v okviru pomoči in sredstev mednarodnega razvojnega sodelovanja v letu 2016 in 2017 pomagala Srbiji pri uvajanju e-rešitve za sistemsko spremljanje finančnih tokov javne uprave. V Srbiji bo 26.-27.9.2016 potekala delavnica, na kateri bodo predstavniki srbske javne uprave izdelali osnutek akcijskega načrta, ki bo usmerjal razvoj aplikacije za spremljanje finančnih tokov javne uprave in definiral sodelovanje in doprinos posameznih institucij javne uprave pri razvoju aplikacije.