Print

ceplogorgbMontenegro has to, in a period of adaptation of legislation for accession to the EU in Chapter 9 – »Financial Services« pay special attention to insurance supervision. In the framework of project: “Assistance to Montenegro in negotiations on accession to the EU-2016” a workshop for the staff of Insurance Supervision Agency of Montenegro was conducted on 12 and 13 September. The workshop was based on the training of civil servants in the scope of transition to a new system of European supervision, Solvency II. It as well included all the challenges that are awaiting Montenegro’s insurance sector in the implementation of the requirements related to the quality of corporate insurance governance and their risk management system. In this manner Slovenia’s experience in the implementation of European directives, and the transition to the new control system were presented.

The workshop was conducted by Mr Sergej Simoniti, Director, and and Dr Mojca Piškurić, Deputy-Director of Insurance Supervision Agency of Slovenija

The project is part of the CEP program activities financed by the Ministry of Foreign Affairs in the scope of international development cooperation.


mrss znak manjsiPomoč Črni gori pri pogajanjih o pristopu k EU 2016 poglavje 9 – Finančne storitve (Zavarovalništvo)

V okviru projekta CEP »Pomoč Črni gori pri pogajanjih o pristopu k EU-2016« se je 12. in 13.9. izvedla delavnica za zaposlene Agencije za nadzor osiguranja Črne Gore. Delavnica je bila posvečena usposabljanju javnih uslužbencev pri prehodu na nov sistem evropskega nadzora Solventnost 2 in izzivom, ki čakajo Črno goro in njen zavarovalniški sektor pri implementaciji zahtev, vezanih na kakovost korporativnega upravljanja zavarovalnic in njihovega sistema upravljanja s tveganji. Še posebej so bile predstavljene izkušnje Slovenije pri implementacij evropskih direktiv, ter prehodu na nov sistem nadzora.

Delavnico sta izvajala Sergej Simoniti, direktor Agencije za zavarovalni nadzor, ter dr. Mojca Piškurić, namestnica direktorja Agencije za zavarovalni nadzor.

Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.