Print

ceplogorgbIn the scope of the CEP project “Assistance to Montenegro in Negotiation on Accession to the EU-2016” consultant Mr. Radovan Tavzes from 4 -5 October conducted a workshop for civil servants of the Ministry of Sustainable Development and Tourism and the of Environment Agency for Chapter 27 Environment and Climate Change for the area of industrial pollution and waste management.

Montenegro has already drafted negotiating positions for Chapter 27 Environment and Climate Change in the area of industrial pollution and waste management. In their positon they introduced transition periods for full implementation of the Directive on industrial emissions, Directive on waste management, the Directive on packaging and packaging waste, Directive on waste batteries and accumulators, the Directive on waste electrical and electronic equipment, Directive on end of life vehicles and Directive on Management of waste from extractive industries.

With cooperation of Montenegrin side proposals for transitional periods for the full implementation of Directive 2010/75 / EU on Industrial emissions and draft for a transitional period for the full implementation of Directive 2008/98/EC on Waste management were prepared.

All proposals prepared will be further discussed and amended at the Ministry of Sustainable Development and Tourism, in particular with regards the reasons for the eligibility for exemptions. Final negotiating position of Montenegro will be ready later this year. The Intergovernmental Conference on Accession of Montenegro to the EU is expected next year.

The project presents a part of the CEP program activities financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia in the scope of International Development Cooperation.


mrss znak manjsiPomoč Črni gori pri pogajanjih o pristopu k EU 2016 poglavje 27 – Okolje in klimatske spremembe

V okviru projekta CEP »Pomoč Črni gori pri pogajanjih o pristopu k EU-2016« je strokovnjak Radovan Tavzes 4. in 5. oktobra izvedel delavnico za javne uslužbence Ministrstva za trajnostni razvoj in turizem in Agencije za okolje za poglavje 27-Okolje in klimatske spremembe za področje industrijskega onesnaževanja in ravnanja z odpadki.

Črna gora je v osnutku pogajalskih stališč za poglavje 27-Okolje in klimatske spremembe, področje industrijskega onesnaževanja in ravnanja z odpadki izpostavila izjeme oziroma prehodna obdobja za popolno izvajanje: Direktive o industrijskih emisijah, predhodno obdobje za popolno izvajanje Direktive o odpadkih, direktive o embalaži, direktive o baterijah, direktive o odpadni električni in elektronski opremi in direktive o izrabljenih motornih vozilih in rudarskih odpadkih.

V okviru delavnice so bile v sodelovanju s črnogorsko stranjo pripravljeni predlogi za izjeme prehodnega obdobja za popolno izvajanje Direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah in osnutek prehodnega obdobja za popolno izvajanje Direktive 2008/98/ES o odpadkih.

Pripravljeni predlogi izjem od pravnega reda EU, ki bi za Črno Goro veljali v prehodnem obdobju do leta 2027 v zvezi z Direktivo 2008/98/ES in do leta 2025 za vse druge navedene Direktive na področju industrijskega onesnaževanja in ravnanja z odpadki, bodo še dodatno obdelani na Ministrstvu za trajnostni razvoj in turizem predvsem glede obrazložitve o upravičenosti do izjem. Dokončno pogajalsko stališče Črne Gore bo pripravljeno še v tem letu, sklic medvladne konference o pristopu Črne Gore k EU pa se pričakuje v prihodnjem letu.

Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.