www.cep.si

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

E invoicing graphicThe European Commission took an Implementing Decision to support and co-finance Slovenia’s intention to further advance its E-Invoicing system and align it with the relevant EU legislation, contributing thus to the digital transformation of eProcurement. The action titled “Readiness Of Slovenian E-Invoicing” (ROSE) is prepared and implemented by the Public Payments Administration of the Republic of Slovenia, Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, ZZI d.o.o., Mojdenar IT d.o.o. and Centre for European Perspective who coordinates the action.

The objective of this Action is to increase the uptake and use of e-invoicing of 90% of the Slovene contracting authorities and contracting entities, and to be compliant with newly adopted European standard (EN) on electronic invoicing by the end of May 2018. Implemented eDelivery DSI will establish conditions of interoperability on local and national level and in cross-border communications.

EU countries and the European Commission introduced a European Standard for e-Invoicing in response to the many e-invoice formats used across the EU. These varied formats cause unnecessary complexity and high costs for economic operators and public entities and prevent electronic invoices to flow seamlessly across the EU.

To achieve targeted uptake and use of e-invoicing and compliance with EN and document delivery for contracting authorities, the existing single entry and exit point at the Public Payment Administration will be upgraded accordingly. It also requires Slovenian e-Invoices standard eSLOG aligned with the newly adopted European standard. According to the European Directive on electronic invoicing in public procurement (2014/55/EU), the receipt of e-invoices send in the European standard is also required from public service providers other than budget users - in large number local utility and public services companies. The action will pay special attention to introduce and support the implementation of this novelty to them. Trainings of local contracting entities and solution providers as well as promotion and dissemination activities will build awareness and understanding of Slovenian local utility and other public service providers of EU standardisation of e-invoicing and their obligations of receiving it. Deliverables will be produced as reusable building blocks to support trans-European connectivity and will be available for wider deployment.

The action is launched on 1 June 2017 and it will be completed by 31 May 2018.

en cef

E-invoicing system in Slovenia

The e-invoicing in Slovenia is in a good shape. The electronic exchange of invoices supported with electronic delivery system has been present in Slovenia for several years, as the Slovenian economic space prepared a national standard of electronic invoice back in 2005.

Despite this possibility, the usage of the e-invoices did not reach the expected extent. In 2012, the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia and the Public Payments Administration of the Republic of Slovenia established the National Forum for E-Invoice with intention to take active leadership and coordination role in the popularisation and introduction of benefits.

Cooperation of all stakeholders through the National Forum in the past few years and coordinated approach by regulators led to the first actual extended usage of e-invoices: from 1 January 2015, budget users, who represent major part of public sector can only receive e-invoices instead of paper invoices. Since the legislation in Slovenia permit PPA to exchange e-invoices only for budget users, it is necessary to establish the appropriate solutions to the remaining organizations, which are legal entities governed by public law but are not budget users.

About the Connecting Europe Facility (CEF)

The action "Readiness Of Slovenian E-invoicing" is co-financed by the European Union's Connecting Europe Facility (CEF). CEF in Telecom is a key EU instrument to facilitate cross-border interaction between public administrations, businesses and citizens, by deploying digital service infrastructures (DSIs) and broadband networks. Supported actions will contribute to the creation of a European ecosystem of interoperable and interconnected digital services that sustain the Digital Single Market.

E-invoicing represents a clear example of how digital innovation can provide efficiencies and cost-cutting measures of tangible benefit to public administrations, citizens and businesses throughout Europe. Digital technologies are transforming our world. It's time to make the EU's single market fit for the digital age.


Slovenija bo krepila enotni digitalni trg s podporo programa e-računi znotraj EU Connecting Europe Facility E-Invoicing

Evropska komisija je sprejela odločitev, da podpre in sofinancira namero Slovenije, da nadalje razvije sistem e-računov in ga uskladi z relevantno zakonodajo Evropske unije (EU), kar bo pripomoglo k digitalni transformaciji naročil. Projekt z naslovom “Readiness Of Slovenian E-Invoicing” (ROSE) so pripravili in implementirali Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Gospodarska zbornica Slovenije, ZZI d.o.o., Mojdenar IT d.o.o. ter Center za evropsko prihodnost, ki projekt koordinira.

Cilj je, da bo ob zaključku projekta 90 % zavezancev za prejem računa v elektronski obliki v skladu z Direktivo 2014/55/EU vpisanih v Register prejemnikov eRačunov, ki ga bo vzpostavila Gospodarska zbornica Slovenije ter 90 % zavezancev sposobno prevzeti eRačun v skladu z novo sprejetim evropskim standardom (EN) o elektronskih računih do konca maja 2018. Implementirani eDelivery DSI bo zagotavljal pogoje za operativnost na lokalni in nacionalni ravni in čezmejno komunikacijo. .

Države EU in Evropska komisija so evropski standard za e-račune uvedle v odziv na raznolike formate e-računov, ki se uporabljajo v državah EU. Raznoliki formati so namreč privedli do nepotrebne zapletenosti in visokih stroškov za gospodarske subjekte in javne institucije in preprečevali, da bi elektronski računi tekoče krožili znotraj EU.

Da bi dosegli zadano uporabo in sprejemanje e-računov v skladu z EN in dostavo dokumentov za javne organe naročnike , bo nadgrajena obstoječa enotna vstopna in izstopna točka pri Upravi RS za javna plačila. To hkrati zahteva uskladitev slovenskega standarda e-računov eSLOG z na novo sprejetim evropskim standardom. V skladu z evropsko direktivo o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju (2014/55/EU) je prejemanje elektronskih računov poslanih po evropskem standardu zahtevano tudi za izvajalce javnih storitev, ki niso proračunski porabniki. Predvsem gre za lokalna komunalna podjetja in ostale izvajalce javnih storitev. Projekt bo posebno pozornost podpori pri uvajanju novosti namenil prav tem subjektom. Treningi za lokalna komunalna podjetja in ostale izvajalce javnih storitev ter ponudnike elektronskih storitev in rešitev, promocija in aktivnosti razširjanja rezultatov bodo prispevali k ustvarjanju zavesti in razumevanja slovenskih lokalnih komunalnih podjetij ter ostalih izvajalcev javnih storitev glede standardizacije e-računov v EU ter njihovih obvez. Rezultati bodo predstavljeni v obliki gradnikov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti za podporo vseevropske povezljivosti ter bodo na voljo za širšo uporabo.

Projekt se začenja 1. junija 2017 in se bo izvajal do 31. maja 2018.

si cef

Sistem e-računov v Sloveniji

Sistem e-računov v Sloveniji dobro deluje. Elektronska izmenjava računov, podprta z elektronskim sistemom dostave, je v Sloveniji uvedena že več let, saj je slovenski gospodarski prostor uvedel nacionalni standard elektronskih računov že leta 2005.

Kljub možnosti uporabe pa e-računi niso dosegli pričakovanega obsega. Leta 2012 sta Gospodarska zbornica Slovenije ter Uprava RS za javna plačila ustanovili Nacionalni forum za eRačun z namenom, da bi prevzeli aktivno vodstvo in koordinacijsko vlogo pri popularizaciji in uvajanju pozitivnih učinkov elektronskih računov.

Sodelovanje vseh deležnikov pri Nacionalnem forumu v preteklih letih in koordinirani pristop regulatorjev je privedel do prvega primera razširjene uporabe e-računov: od 1. januarja 2015 vsi proračunski uporabniki, ki predstavljajo večji del javnega sektorja, sprejemajo le e-račune. Uprava za javna plačila omogoča izmenjavo e-računov le za proračunske uporabnike, zato je nujno vzpostaviti primerne rešitve za ostale subjekte, ki zagotavljajo javne storitve, a niso proračunski uporabniki.

O Instrumentu za povezovanje Evrope

Projekt "Readiness Of Slovenian E-invoicing" je sofinanciran preko Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF). CEF Telecom je ključni instrument EU za podporo čezmejnim stikom med javnimi upravami, podjetji in državljani, preko uporabe digitalne storitvene infrastrukture in širokopasovnih omrežij. Podprti projekt bo prispeval k ustvarjanju evropskega ekosistema medsebojno kompatibilnih in povezanih digitalnih storitev, ki odlikujejo enotni digitalni trg.

E-računi predstavljajo jasen primer, kako digitalne inovacije prinašajo merljive koristi pri učinkovitosti in varčnosti za javno upravo, državljane in podjetja širom Evrope. Digitalne tehnologije spreminjajo naš svet. Čas je, da enotni evropski trg prilagodimo digitalni dobi.

Contact Information

Centre for European Perspective
Grajska cesta 1
1234 Loka pri Mengšu, Slovenia
Tel:+38615608600
Fax: +38615608601

Facebook page Follow me